Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van START2BIZZ, gevestigd te (4645 CA) Putte aan de Begoniastraat 37, met BTW nummer NL003333276B70 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76807789.
START2BIZZ zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid als: ‘START2BIZZ’. Haar wederpartij zal worden aangeduid met ‘De Klant’.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle van START2BIZZ dan wel het Platform afkomstige diensten, aan haar gegeven opdrachten en door haar gesloten overeenkomsten hoe ook genaamd, evenals op de uitvoering daarvan.
2. START2BIZZ voert haar werkzaamheden enkel uit onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
3. START2BIZZ wijst de toepasselijkheid van door De Klant gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand, met uitzondering van de situaties waarin partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. In het geval START2BIZZ en De Klant bepaalde schriftelijke afspraken maken, welke afwijken van hetgeen is opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden van START2BIZZ, dan prevaleert ten allen tijde de schriftelijke afwijkende afspraak tussen partijen boven de algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Definities
1. START2BIZZ: de onderneming die als doel heeft ondernemers met elkaar in contact te kunnen brengen oftewel met elkaar te ‘verbinden’ via de op haar Platform aangeboden diensten.
2. Het Platform: de door START2BIZZ gerealiseerde website www.start2bizz.com waarop ondernemers met elkaar in contact kunnen komen via de hierop aangeboden diensten.
3. De Klant: de ondernemer die het Platform bezoekt en gebruikt maakt van de op het Platform aangeboden diensten.

 

Artikel 3. Registratie en lidgelden 
1. Registratie voor een activiteit of lidmaatschap vindt plaats door het invullen van het op het Platform beschikbaar gestelde registratieformulieren.
2. De Klant krijgt de gelegenheid om kennis te nemen van deze algemene voorwaarden en de privacy verklaring van START2BIZZ en zal De Klant zowel de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden als de privacyverklaring dienen te aanvaarden.
3. De Klant ontvangt na aanvraag tot lidmaatschap een factuur voor het overmaken van de lidgelden en kan pas effectief gebruik maken van de voordelen van het lidmaatschap en de daarbij behorende diensten nadat de betaling voor registratie is voldaan en dit per direct, door middel van overschrijving.
4. De in lid 3 van dit artikel benoemde overeenkomst tussen START2BIZZ en De Klant komt enkel tot stand op het moment dat START2BIZZ dit schriftelijk aan De Klant bevestigt.
5. Alle door START2BIZZ op haar Platform verstrekte prijzen, kostenopgaven en overige gegevens, zijn voor START2BIZZ slechts dan bindend indien START2BIZZ dit uitdrukkelijk schriftelijk aan De Klant heeft bevestigd. In alle andere gevallen kan De Klant aan de inhoud van dergelijke op het Platform weergegeven gegevens geen enkel recht ontlenen.

 

Artikel 5. Prijs
1. Alle door START2BIZZ gehanteerde en op het Platform genoemde prijzen zijn in Euro’s (€).
2. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW.
3. In geval van prijsverhoging, is START2BIZZ gerechtigd de eerder overeengekomen of op het Platform weergegeven prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ook indien deze verhoging plaatsvindt als gevolg van al bij de registratie of totstandkoming van de overeenkomst voorziene omstandigheden. Een dergelijke prijsverhoging geeft De Klant niet het recht enige overeenkomst met START2BIZZ te ontbinden.

 

Artikel 6. Betaling
1. Betalingen door De Klant aan START2BIZZ dienen te geschieden door middel van een directe overschrijving via online bankieren of door middel van overschrijving.
2. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan START2BIZZ te worden voldaan.
3. Betalingen geschieden op het op de factuur aangegeven rekeningnummer van START2BIZZ en onder vermelding van het factuurkenmerk.
4. START2BIZZ kan De Klant voor bepaalde diensten, producten en/of functies op het Platform aparte kosten in rekening brengen. Dergelijke kosten zal START2BIZZ altijd eerst schriftelijk met De Klant overeenkomen, alvorens tot facturatie over te gaan. Ook in dit geval geldt dat De Klant de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum dient te voldoen op het op de factuur aangegeven rekeningnummer van START2BIZZ en onder vermelding van het factuurkenmerk.
5. Indien De Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet bij registratie voor een activiteit of lidmaatschap, wordt de registratie als niet afgerond c.q. onvolledig beschouwd en zal De Klant niet de mogelijkheden hebben om deel te nemen aan de activiteit of het lidmaatschap. De Klant is bijgevolg zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in verzuim en is START2BIZZ gerechtigd de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten over het openstaande bedrag te vorderen. Dit naast de overige kosten die START2BIZZ genoodzaakt zal zijn te maken ten einde De Klant alsnog tot betaling aan te zetten.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. START2BIZZ streeft naar een zo actueel en correct werkend Platform. Mocht ondanks deze inspanningen van START2BIZZ de diensten en/of functies op het Platform onvolledig en/of onjuist zijn weergegeven dan wel niet werkbaar, dan aanvaardt START2BIZZ daarvoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
2. De diensten en/of functies op het Platform worden aangeboden zonder enige vorm van garantie.
3. START2BIZZ aanvaardt enkel aansprakelijkheid voor een haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis tot maximaal het bedrag waartoe START2BIZZ in dit specifieke geval is verzekerd.
4. START2BIZZ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van START2BIZZ alsnog te herstellen, voor zover deze aan START2BIZZ toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover De Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. START2BIZZ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De Klant vrijwaart START2BIZZ voor aanspraken van derden. Bepaalde diensten en/of functies die via het Platform beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op het Platform kunnen naar websites van derden leiden. START2BIZZ is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid daarvan en START2BIZZ garandeert niet en zal geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor de websites van derden, of voor andere diensten, producten en/of functies die door derden worden aangeboden.
7. De Klant is zelf verantwoordelijk voor afspraken die De Klant met een derde partij maakt. Klachten, claims, zorgen of vragen over diensten en/of functies die derden aanbieden moeten rechtstreeks worden gericht aan deze derde partij. START2BIZZ is daar uitdrukkelijk geen partij in.

 

Artikel 8. Opschorting, beëindiging en tussentijdse opzegging
1. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden.
2. Reeds betaalde lidgelden worden bij vroegtijdige opzegging niet terug gevorderd aan De Klant.
3. START2BIZZ is bevoegd het lidmaatschap door De Klant per direct te beëindigen indien De Klant niet voldoet aan de op De Klant rustende betalingsverplichtingen of in het geval START2BIZZ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat De Klant de verplichtingen niet zal nakomen.
4. Indien START2BIZZ het lidmaatschap door De Klant per direct beëindigd, zijn de vorderingen van START2BIZZ op De Klant onmiddellijk opeisbaar. In het geval START2BIZZ de mogelijkheid tot het gebruik maken van het Platform door De Klant tijdelijk opschort, behoudt START2BIZZ haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Indien START2BIZZ tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan De Klant.
6. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van De Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor De Klant niet langer vrijelijk over zijn/haar vermogen kan beschikken, staat het START2BIZZ vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen dan wel de aangeboden offerte c.q. overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting aan haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van START2BIZZ op De Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien De Klant een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daartoe reeds gereedgemaakte zaken, vermeerderd met eventuele daarbij komende kosten, integraal bij De Klant in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9. Overmacht
1. START2BIZZ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van De Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop START2BIZZ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor START2BIZZ niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van START2BIZZ of van derden daaronder begrepen. START2BIZZ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat START2BIZZ haar verbintenis had moeten nakomen.
3. In geval van overmacht is START2BIZZ gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van haar verplichtingen voor de duur van de overmacht situatie, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden. START2BIZZ is bij een overmacht situatie in geen geval schadevergoeding aan De Klant verschuldigd.

 

Artikel 10. Intellectueel eigendomsrecht
1. START2BIZZ behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendom wet- en regelgeving.
2. Afhankelijk van de inhoud die door De Klant beschikbaar wordt gesteld, is START2BIZZ de enige houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform, de inhoud ervan, de onderliggende software en de databases die de werking ervan garanderen.
3. Het is De Klant niet toegestaan – zonder uitdrukkelijke toestemming van START2BIZZ – om teksten, foto’s of ander materiaal zoals weergegeven op het Platform te hergebruiken.
4. Het Platform van START2BIZZ biedt De Klant de mogelijkheid om diensten, producten en/of functies te verkrijgen, uit te wisselen of te gebruiken. Het is De Klant niet toegestaan de inhoud van het Platform te kopiëren, te verspreiden of op een andere manier te gebruiken of misbruiken dan waarvoor het Platform is bedoeld.

Artikel 11. Concurrentiebeding
1. De Klant stemt ermee in gedurende de looptijd van de overeenkomst, geen enkele onderneming te starten, of direct of indirect betrokken te zijn bij enige activiteit die concurrerend is met de diensten die door START2BIZZ worden aangeboden.
Onder 'concurrerende activiteiten' vallen alle activiteiten die identiek zijn aan, vergelijkbaar zijn met, of kunnen worden beschouwd als het vervangen van de diensten aangeboden door START2BIZZ.

2. De Klant erkent dat schending van dit concurrentiebeding zal resulteren in de onmiddellijke stopzetting van de samenwerking en stemt ermee in dat de START2BIZZ gerechtigd is tot een voorlopige voorziening, zoals een verbod, naast enige andere beschikbare rechtsmiddelen, om schending van dit beding te voorkomen of te beëindigen.


Artikel 12. Nietige/vernietigbare bepalingen
1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. START2BIZZ en De Klant zullen in dat geval in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij START2BIZZ partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien De Klant woonplaats heeft in het buitenland.
2. De rechtbank Zeeland West-Brabant is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te regelen.

 

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. De algemene voorwaarden van START2BIZZ zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met De Klant.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


Algemene Voorwaarden
Versie april 2023