PRIVACYBELEID

In deze privacy verklaring wordt aangegeven op welke wijze START2BIZZ uitvoering geeft aan haar verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel van START2BIZZ is om ondernemers met elkaar in contact te brengen via de diensten, producten en functies die op haar platform – www.start2bizz.com – hierna te noemen: ‘het platform’, worden aangeboden. 

START2BIZZ gaat zorgvuldig om met de registratie en verwerking van uw persoonsgegevens. Uiteraard respecteren wij uw privacy en dragen wij er zorg voor dat uw persoonsgegevens en overige persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk dan wel uitsluitend in lijn met het doel van ons platform worden behandeld. 

Doeleinden
START2BIZZ verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
• Uw inschrijving voor het platform te realiseren;
• Na welke inschrijving u de gelegenheid heeft om zelf gebruik te maken van de diensten, producten en functies die via het platform worden aangeboden; 
• U de gelegenheid te bieden uw gebruikersprofiel op het platform aan te maken en te personaliseren; 
• Het verzenden van onze nieuwsbrief;
• Het factureren en innen van de declaratie behorende bij de inschrijving voor het platform;
• Het realiseren en de publicatie van een advertentie op het platform;
• Het analyseren van uw gebruik van het platform;
• U te kunnen infomeren c.q. te kunnen benaderen omtrent de werkwijze van het platform dan wel de eventueel door te voeren wijzigingen dan wel verbeteringen; 
• Het voldoen aan de op START2BIZZ rustende juridische en wettelijke verplichtingen. 

Verwerken van persoonsgegevens
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door START2BIZZ worden verwerkt. Voor de uitvoering van onze dienstverlening via het platform vragen en verwerken wij alleen die persoonsgegevens die hiervoor noodzakelijk zijn.

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Persoonsgegevens die u zelf aan START2BIZZ heeft verstrekt. Deze gegevens bestaan onder meer uit:
o Voor- en achternaam (of namen)
o Adres- en/of verblijfsgegevens
o Telefoonnummer(s)
o E-mailadres(sen)
o Leeftijd
o Naam onderneming
o Handelsregister/ondernemingsnummer van de Kamer van Koophandel/Kruispuntbank
o BTW nummer
o Website onderneming
o URL(s) van uw sociale media profiel(en)
o Interesses
o IP-adres
o Internetbrowser en apparaat 

Persoonsgegevens die START2BIZZ heeft verkregen uit andere bronnen. Deze gegevens bestaan onder meer uit:
• Gegevens uit de publicaties die u plaatst via het platform van START2BIZZ
• Berichten die u vanuit het platform START2BIZZ verstuurt dan wel online plaatst

In verband met de uitvoering van onze werkzaamheden is het onvermijdelijk dat wij ook gegevens verwerken van personen waarmee er weliswaar geen overeenkomst is gesloten, maar die op enigerwijze in relatie tot u dan wel uw onderneming staan. Uiteraard gaat START2BIZZ net zo zorgvuldig om met deze gegevens als met de persoonsgegevens van de gebruikers van haar platform.

Rechtsgrond voor de verwerking
Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden op grond van art. 6 AVG:

• Op basis van een overeenkomst of in de aanloop naar het sluiten daartoe.
• Toestemming
• Wettelijke verplichting
• Gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden
Door gebruik te maken van ons platform worden na het invullen en verzenden van het inschrijfformulier en het aanmaken van een gebruikersprofiel uw persoonsgegevens zichtbaar gemaakt op het platform voor derden, waaronder de bezoekers en andere gebruikers van het platform. CORALINE deelt uw persoonsgegevens met deze derde partijen dus pas na inschrijving en met uw toestemming voor de doeleinden die het platform aanbiedt. 

Daarnaast kan START2BIZZ persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van START2BIZZ uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door START2BIZZ ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. 

Bewaartermijn
De verstrekte persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan wettelijk verplicht en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of op grond van de geldende wet- en regelgeving is vereist. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer worden bewaard dan tot maximaal 1 maand na beëindiging van het lidmaatschap c.q. verwijdering van het gebruikersprofiel. 

Beveiliging
START2BIZZ hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval CORALINE gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal START2BIZZ in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kunt u richten aan team@start2bizz.com

CORALINE streeft ernaar u nader te berichten binnen vier weken na ontvangst van het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek en het aantal verzoeken kan deze termijn, indien nodig, met 2 maanden verlengd worden. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij CORALINE aan uw verzoek geen of geen volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan een situatie waarin de wet dit vereist. 

Social Media
Op het platform zijn knoppen (buttons/links) opgenomen om webpagina’s van derden te kunnen bezoeken, promoten dan wel te kunnen delen op de sociale (media) netwerken of websites van derden. START2BIZZ houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via deze derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacy verklaring van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies
Het platform van START2BIZZ gebruikt functionele cookies. Dat wil zeggen dat deze doelmatig zijn en alleen worden gebruikt om de goede werking van het platform mogelijk te maken. 

Het platform van START2BIZZ maakt gebruikt van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Eveneens worden cookies geplaatst door derden, bijvoorbeeld door adverteerders en/of social media bedrijven, waar u mee te maken krijgt door het gebruik van de buttons /links die op het platform zullen voorkomen. Bij cookies geplaatst door derden, dient u onder andere te denken aan een Facebook tracking cookie of bijvoorbeeld een Google Adwords tracking cookie. START2BIZZ heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen en draagt hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid. 

Aanpassing privacy verklaring
START2BIZZ heeft het recht om de inhoud van deze privacy verklaring op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een eventueel aangepaste versie van de privacy verklaring zal op het platform worden gepubliceerd. Raadpleeg derhalve met regelmaat de privacy verklaring op het platform als u op de hoogte wilt blijven van het meest recente van toepassing zijnde privacy beleid van START2BIZZ.

Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met: team@start2bizz.com


Privacy Verklaring START2BIZZ
Versie april 2023